Pronunciation
:
nǚrén
Meaning
:
(noun) woman
HSK
:
1
Pronunciation
:
Meaning
:
  1. (noun) woman
  2. (noun) daughter
Radical
:
Strokes
:
3
Traditional
:
Sentences:
她是一个坚强的女人。
She is a strong woman.

tā shì yí gè jiān qiáng de nǚ rén 。

:
she
:
is
:
one
:
measure word
坚强
:
strong
:
used after an attribute
女人
:
woman
女人都喜欢买衣服。
Women like to buy clothes.

nǚ rén dōu xǐ huān mǎi yī fú 。

女人
:
woman
:
all
喜欢
:
like
:
buy
衣服
:
clothes