Pronunciation
:
nánrén
Meaning
:
(noun) man
HSK
:
1
Pronunciation
:
nán
Meaning
:
  1. (noun) male
  2. (noun) son
Radical
:
Strokes
:
7
Traditional
:
Sentences:
一个五十岁的男人。
A man aged fifty years.

yī gè wǔ shí suì de nán rén 。

:
one
:
measure word
五十
:
fifty
:
years old
:
(particle) used after an attribute; to
男人
:
man
他是一个好男人。
He is a good man.

tā shì yī gè hǎo nán rén 。

:
he
:
is
:
one
:
measure word
:
good
男人
:
man