Pronunciation
:
tīng
Meaning
:
(verb) listen, hear
HSK
:
1
Related Word
:
听到,听见
Pronunciation
:
tīng
Meaning
:
  1. (verb) listen; hear
  2. (verb) heed; obey; listen to
Radical
:
Strokes
:
7
Traditional
:
Sentences:
我在听音乐。
I am listening to music.

wǒ zài tīng yīn yuè 。

:
I
:
indicates that the action is currently in progress
:
listen
音乐
:
music
他喜欢听故事。
He likes to listen to stories.

tā xǐ huān tīng gù shì 。

:
he喜欢
:
listen
故事
:
story
请听我说。
Please listen to me.

qǐng tīng wǒ shuō 。

:
please
:
listen
:
I
:
say
我没听懂。
I didn’t understand (by hearing).

wǒ méi tīng dǒng

:
I
:
do not
:
listen, hear
:
understand