Pronunciation
:
Meaning
:
(pron) she, her
HSK
:
1
Pronunciation
:
Meaning
:
  1. (pron) (third person singular for female) she
  2. (pron) (她的) her; hers
  3. (pron) (third-person plural for female (她们)) they; them
Radical
:
Strokes
:
6
Traditional
:
Sentences:
她是我的朋友。
She is my friend.

tā shì wǒ de péng yǒu 。

:
she
:
is
我的
:
my
朋友
:
friend
她喜欢读书。
She likes to read books.

tā xǐ huān dú shū 。

:
she
喜欢
:
likes
:
read
:
book
这是她的书。
This is her book.

zhè shì tā de shū 。

:
this
:
is
她的
:
hers
:
book