free online chinese language learning.
Pronunciation : màn
Meaning :
 1. slow. (adj)
 2. supercilious; rude. (adj)
 3. hold on. ()
Radical :
Strokes : 14
Traditional :
Usage : 14.2%
Common Words / Phrases:
1.
傲慢
ào màn
: arrogant; haughty
2.
迟慢
chí màn
: slow
3.
放慢
fàng màn
: slow down; drag
4.
快慢
kuài màn
: speed
5.
且慢
qiě màn
: hold on
6.
慢性
màn xìng
: chronic; slow (in taking effect)
Sentences:
1. He’s a slow runner.
pǎo de màn
: he
: run
: (particle) inserted between a verb and its complement to express possibility or capability
: slow
2. He is so arrogant!
tài ào màn le
: he
: too
傲慢 : arrogant, haughty
: (particle) indicating a change in one’s understanding, idea, view or action
3. Take your time and don’t worry.
màn lái bié zháo
: hold on
: used as a substitute for some other verb
: do not
着急 : get worried; feel anxious
4. Slowly the train pulled into the station.
huǒ chē màn màn de shǐ jìn le chē zhàn
火车 : train
慢慢地 : slowly
: drive, sail
: enter
: (particle) used after an action that has taken place or something that has changed
车站 : railway station
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneDigg thisShare on Tumblr

3 thoughts on “慢”

 1. 你好敏敏我尊敬汉语老师,

  我一个同事也学年,我告诉他他一定有看一看你的网站!
  在你的网站女人说中文的声音是不是你的声音?
  非常谢谢你帮助我学中文。。。

  陆蓝克

  1. Hi 陆蓝克,
   谢谢你经常来我的网站学中文。
   我网站中文的声音,都是用 Text-To-Speech (TTS)。并不是我自己的声音。

 2. 你好敏敏,

  我还有意个小小的儿童歌。荷兰的孩子
  也唱这首歌但是它用别的话:

  两个老虎 两个老虎
  跑得快 跑得快
  一只没有眼睛 一只没有嘴巴
  真奇怪 真奇怪

  liǎng gè lǎo hǔ liǎng gè lǎo hǔ
  pǎo de kuài pǎo de kuài
  yī zhī méi yǒu yǎn jīng yī zhī méi yǒu zuǐ bā
  zhēn qí guài zhēn qí guài

  Two pair tigers Two pair tigers
  Running fast Running fast
  One has no eyes One has no lips
  How very strange How very strange.

  荷兰的版本

  Vader Jacob vader Jacob
  Slaapt gij nog slaapt gij nog
  Alle klokken luiden Alle klokken luiden
  Bim bam bom Bim bam bom

  爸爸雅各布 爸爸雅各布
  还睡觉吗 还睡觉吗
  每钟都声 每钟都声
  “叮当咚 叮当咚”

  我非常喜欢“ 泥 娃 娃 “的唱歌,太好听。
  还是你写的是:
  她 没 有 亲 爱 的爸 爸 – 也 没 有 妈 妈
  我 做 她 爸 爸 – 我 做 她 爸 爸 妈 妈
  但是我听了:
  她 没 有 亲 爱 的 妈 妈 – 也 没 有 爸 爸
  我 做 她 妈 妈 – 我 做 她 爸 爸

  万事如意

  陆蓝克

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.